Tag Archives: مدرسه ها

30Sep/15

مدارسی که مزاحم همسایه‌ها می شوند

حتما مثال مانند قارچ رشد کردن را شنیده‌اید. نمونه بارز این مثال، مدارس هستند که قارچ گونه در کنار خانه‌هایمان سبز ‌شده اند. شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف

Read More...
23Sep/15

مزاحمت مدارس تا به کی؟؟

مدیریت ناعاقل مدرسه سازی، شهرسازی و انتخاب موقعیت مدارس در ایران وضعیت کامل “احمقانه” ای دارد اینگونه که مدارس را در کنار خانه های مسکونی می سازند و صدای این مدارس آسیب

Read More...