به زبان انگلیسی

چاپ آمریکا

فرمت PDF

پدیدآورندگان:

Glenn E. Curtis

Eric Hooglund

 شایان ذکر است این کتاب توسط من مطالعه نشده و از محتویات آن بی خبرم.

قیمت 50 هزار ریال معادل 5 هزار تومان

2 Replies to “کتاب مطالعه کشور ایران”

Comments are closed.