این واژه نامه به زبان فارسی شامل 231 کلمه است و می تواند کمکی برای تازه اندیشان، فارسی پژوهان و کسانی که به زبان فارسی باستان علاقمند هستند، باشد.

قیمت ده هزار ریال معادل فقط هزار تومان!

One Reply to “واژه نامه پهلوی-اوستایی”

Comments are closed.