نقشه راه ها و شهر های ایران به صورت یک فایل PDF و قابلیت زوم 64 برابر (6400%) که تمامی شهرها و راه ها به تفکیک در آن آمده است.

این نقشه امکان چاپ در ابعاد کوچک تا بسیار بزرگ را دارد.

قیمت: 5000 تومان