فهرست واژه‌های سره فارسی

آ
 • آبخَست: جزیره

 • آپا: شمال

 • آغازیدن: شروع کردن

 • آخشیج: عنصر

 • آراسته: مزین

 • آلوده: کثیف، نجس

ا

 • ابرشگفت: خارق‌العاده

 • اپاختر: شمال

 • اختر: سیاره

 • انباره: مخزن

ب

 • بایا: واجب

 • بایسته: لازم

 • باورپرسی: تفتیش عقیده

 • بَرْ: صفحه

 • بُر: تیم، گیرش از گویش بختیاری

 • بهبود: سلامت، سلامتی، تندرستی

 • بلندا: ارتفاع

 • بیشینه: حداکثر

 • برکامه: علی‌رغم

 • برگ: ورق

 • برگه: ورقه

 • چشم به راهی: انتظار کشیدن، منتظر بودن

پ

 • پهنا: عرض

 • پاک: طاهر

 • پاکیزه: تمیز، مطهر

 • پالوده: مطهر

 • پرسمان: مسئله

 • پویا: دینامیک

ت

 • تراز: طبقه

ث

ج

 • جادان: صندوق (صندوق خودش عربی شده سندوک هست)

 • جاک: صندوق

 • جاکچه: صندوقچه

چ

 • چامِه: شعر

 • چَکامِه: قصیده

 • چاپاک: مطبوعات

ح

خ

 • خانْکَرْدْ: ازدواج

 • خنک‌کن / خنک گر: کولر

 • خوراک: غذا

 • خودرو: ماشین، اتومبیل

 • خجسته / فرخنده: میمون، مبارک

د

 • درازا : طول

 • درود : سلام

 • دخشه : ذره

ذ

ر

 • راست: خط راست

 • رویِه: سطح / صفحه

 • رفتار: عمل، فعل

ز

 • زایش: تولّد

 • زیناوند: مجهز

ژ

 • ژاد: جنس (زنانگی یا مردانگی)

س

 • سِتانی: افقی

 • سُتونی: عمودی

 • سُرایا: شاعر

 • سو: جهت

 • سو: طرف

 • سرما: برودت

ش

 • شناسا: تعریف

 • شناسا کردن: تعریف کردن

 • شناسا گرداندن: تعریف کردن

 • شناسا گردانیدن: تعریف کردن

 • شید: نور

 • شیده: تعریف

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

غین از واج‌های پارسی سره است.

ف

ق

ک

 • کارخواست: وظیفه

 • کاره: فعل

 • کُنا: فاعل

 • کمینه: حداقل

 • کنش: عمل

گ

 • گپ زدن: حرف زدن، صحبت زدن، سخن گفتن _ گیرش از گویش‌های جنوب و شمال

 • گُستَرِه: مساحت

 • گنگ: اصم، صامت

 • گرما: حرارت

 • گِر :دقیقه، گیرش از زبان لکی

 • گجسته/گجستک: نامبارک، نامیمون

ل

م

 • مرگ: فوت، موت، ممات

 • ماه: قمر

 • موشکافی: مداقه

ن

 • نِویسا: نویسنده

 • ناپاک: کثیف، نجس

 • نویسه: متن

و

 • وَر: طرف

ه

 • خور/هور: خورشید

ی

 • یافه: باطل

 • یخ‌بست: انجماد

 • یخ‌زن: فریزر

 • یخ‌کن: فریزر

 • یخ‌گر: فریزر

 • یخ‌رفت: مورن

اگر به این دست از مطالب علاقمندید، این پست را هم ببینید که در انتهای آن می تونید فرهنگنامه پهلوی را هم خریداری نمایید.