svxhk

سرطان را تحریم کنید

سپیده اشرفی– درد را می‌نوشند و یکجا سر می‌کشند. پیکرشان پر شده از درد آنهایی که حالا باید تیمارشان کنند. درد را می‌نوشند و آرام آرام صورت‌ها و دست‌هایشان درد‌نشین می‌شود. داروها را که بالا و پایین می‌کنند، دیگر نفس‌شان از جای گرم بلند نمی‌شود؛ نفس‌شان از سم و مواد شیمیایی است که پر و خالی می‌شود. می‌نشیند به وجودشان و یکباره از یکجای بدنشان پیدا می‌شود. اول با درد است و بعد می‌فهمند که خودشان هم یکی از بیماران این بخش شده‌اند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail