Oval Office

دفتر کار ریاست جمهوری آمریکا

دفتر کار ریاست جمهوری آمریکا به دستور پرزیدنت تفت در سال ۱۹۰۹ و به دست مهندس آمریکایی Nathan C. Wyeth طراحی و ساخته شد. این اتاق بخاطر شکل بیضوی اش Oval Officeنام گرفته است. این اتاق در مجموعه پیچیده ای از دیگر دفاتر کاری در کاخ سفید بخش غربی کاخ را تشکیل می دهند؛ جایی که در فیلمها و سریالهای بسیاری با نام West Wingاز آن نام برده شده. این دفتر کار یکبار در سال ۱۹۲۹ در آتش سوخته و توسط پرزیدنت هوور (Herbert C. Hoover ) بازسازی شده و در سال ۱۹۳۴ به دستور پرزیدنت روزولت قسمت غربی کاخ وسعت یافت و دفتر کاری به شکل امروزی آن دیده می شود توسط آرشیتکتی به نام Eric Gugler طراحی شد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail