Tag: Capitulation

کاپیتولاسیون اقتصادی

کاپیتولاسیون در اصل از لغت لاتینی گرفته شده و به معنای تسلیم شدن یا “سرسپردگی” است. همه ما ایرانی ها معنی خاص کاپیتولاسیون در سیاست را می دانیم، اما در اینجا اصطلاح کاپیتولاسیون در اقتصاد توضیح داده می شود.

Read more