نمایشگاه مجازی فارس Tag: attractions of deprivation

Tag: attractions of deprivation

عشق یا جذابیتِ ناشی از کمبودها

عشق یا جذابیتِ ناشی از کمبودها چرا در طی تمام مدت بزرگسالی ام همیشه به سمت افراد فریبکار، دروغگو و خشن تمایل دارم. رابطه هایی که به نوعی مطمئن بودم سرانجام خوبی برایم نخواهند داشت؟ آیا روشی یا دلیلی وجود دارد که مرا از افتادن در دام آنها جلوگیری کند؟ آیا حس و هوسم همیشه…

Read more