Tag: 20 دلاری

هریت تابمن

وزارت خزانه داری ایالات متحده دیروز اعلام کرد که پس از ماهها گفتگو و نظر خواهی عمومی درمورد افزودن تصویر یک زن به اسکناس ده دلاری یا بیست دلاری، نهایتا تصمیم بر آن شده که تصویر “هریت تابمن” بر روی اسکناس بیست دلاری آمریکا نقش بندد.

Read more