Tag: 1339

مفهوم خسارت معنوي چیست؟

 مفهوم خسارت معنوي چیست؟ شفقنا- در دعاوي حقوقي مفهومي به نام «خسارت معنوي» وجود دارد که درماده 2 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هم به آن اشاره شده است. اين واژه اشاره به مواردي دارد که اقدام هاي يک فرد به جاي ايراد خسارت مادي، از قبيل ضرب و جرح و شکستگي و صدمه…

Read more