۴۰درس در۹۰سالگی

۴۰درس در۹۰سالگی

۴۰درس در۹۰سالگی

“رجینابرت ، مقاله نویس۹۰ساله ،اوهایو”
این ۴۰ درسی را که آموخته است را به مناسبت 90 سالگی خود مینویسد:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail