نمایشگاه مجازی فارس Tag: ۀآیا انگلیس هم روزی جمهوری بوده؟

Tag: ۀآیا انگلیس هم روزی جمهوری بوده؟

الیور کرامول

الیور کرامول (Oliver Cromwell: Oliver Cromwell) تنها رئیس جمهور بریتانیا بود. در ۱۶۴۲ جنگ‌های داخلی انگلستان بین طرفداران پارلمان و سلطنت‌طلب‌های هوادار شاه چارلز اول آغاز شد. ارتش پارلمان‌گراها که به‌خوبی توسط توماس فیرفکس و اولیور کرامول سازماندهی شده‌بودند موفق به شکست سلطنت‌طلب‌ها طی دو نبرد مارستن مور در ۱۶۴۴ و نیزبی در ۱۶۴۵ شدند….

Read more