پرخاش

قسمت هشتم مهارت های ارتباطی

مهارتهاي ابراز وجود

گوش كردن و ابراز وجود به مقوله‌هاي متضادي اشاره دارند كه مكمل يكديگر هستند.

در تفكر قديمي چيني به اين شكل ين يانگ مي‌گويند كه به مقوله‌هاي متضادي اشاره دارد كه با وجود تفاوت بسيار ، مكمل يكديگر هستند و هر يك بدون ديگري ناقص است. گوش كردن و ابراز وجود ين و يانگ ارتباط به شمار مي‌روند.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail