Tag Archives: پارازیت

13Dec/15

پارازیت؛ ضدعقل، ضدنظام، ضدسلامت؛ لطفا تمامش کنید!

 پارازیت؛ ضدعقل، ضدنظام، ضدسلامت؛ لطفا تمامش کنید! عصرایران؛ جعفر محمدی: زمانی هیچ کدام از برنامه هایی که از ماهواره پخش می شدند، به زبان فارسی نبودند. در آن سال ها، هر چند

Read More...
16Oct/14

لذت مرگ

جک های زیادی در مورد زندگی در ایران گفته شده که اکثریت قریب به اتفاق این جک ها به دلیل حضور آقای محمود احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری بود. این پست،

Read More...