Tag Archives: ویرتانن

08Oct/16

دنباله دار روزتا

ماموریت سفینه روزتا در آخرین مرحله از ماموریت گردآوری اطلاعات از دنباله‌دار ۶۷پی، پس از برخورد با سطح آن به پایان رسید. این سفینه که روز ماه مارس سال ۲۰۰۴ به فضا

Read More...