Tag: میلیارد

تولید صادرات محور دنبال شود

بیم و امید‌های اقتصاد ایران پس از تحریم “آل اسحاق: تولید صادرات محور دنبال شود” بعد از اعلام توافق هسته‌یی بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اقتصاد ملی کشورمان از رکود خارج خواهد شد و رونق به صحنه کسب‌وکار باز خواهد گشت، اما برخی نیز محتاط‌تر نسبت به این موضوع می‌نگرند و معتقد…

Read more