Tag Archives: مهدي موسوي نژاد

10Feb/15

کل ثروت سهام عدالت در دست چند نفر

آرمان نوشت: شنیده شد که مهدي موسوي نژاد طراح طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت در مجلس تصريح كرد: در حال حاضر طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت با راي

Read More...