Tag Archives: مهارت رانندگی

05Jun/15

اتومبیل خود را بدون ترمز نگه دارید

تصور کنید در اتوبان در حال رانندگی هستید ناگهان به شیب تندی می رسید. کم کم قسمت مارپیچ جاده می رسید و مجبور هستید با ترمز سرعت خود را کم کنید تا

Read More...