منابع بانکی

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی‌بانکها در خروج‌ازرکود؟

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی‌بانکها در خروج‌ازرکود؟

کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در شرایط فعلی می تواند به ایجاد رونق کمک کند به شرط آنکه میزان کاهش و حوزه تخصیص منابع حساب شده باشد.

غلامحسن تقی نتاج کارشناس و فعال حوزه بانکی درباره تأثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بر ایجاد رونق اقتصادی گفت: « در حالت کلی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به معنای درپیش گرفتن نوعی سیاست انبساط پولی است چرا که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را افزایش می دهد».

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733