Tag Archives: مشاغل خانگی

03Jul/15

فهرست کسب و کارهای کوچک

فهرست کسب و کارهای کوچک یکی از راه های کاهش نرخ بیکاری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط به طور عام و توسعه مشاغل خانگی به طور خاص است که افزایش در آمد

Read More...
25Oct/14

حمایت از مشاغل کوچک یا خانگی

وبسایت نمایشگاه مجازی بین المللی فارس با شعار قدر شما را می دانیم، در نظر دارد برای حمایت از مشاغل کوچک و خانگی، طرحی را اجرا کند، اگر شما هم در این

Read More...