Tag: قتل عمد

قتل عمد

قتل عمد حیواناتی که به صورت سنتی غذای انسان محسوب نمی شوند، به نظر من هیچ فرقی با قتل عمد انسانها ندارد. انسان هم یک حیوان است، با این تفاوت که به پیشرفت بیشتری دست یافته. اگر شما اعتقاد دارید که کشتن یک حیوان اهمیت زیادی ندارد، شما یک قاتل بالفطره هستید! گربه، سگ، اسب،…

Read more