Tag Archives: فیلتر اینستاگرام

11Dec/18

درخواست عُلما برای فیلترینگ اینستاگرام

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه بسیاری از علما خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند، گفت: مقام معظم رهبری بارها و بارها وضعیت نامطلوب این فضا و اینکه

Read More...