Tag Archives: صدیقه کدویی

24Jan/17

سرنوشت ۱۱برادر و خواهر محمدرضا پهلوی

سرنوشت ۱۱برادر و خواهر محمدرضا پهلوی رضاخان ۱۱ و به روایتی۱۲ فرزند داشت که نخستین پسرش ، محمدرضا بعد از او به سلطنت رسید. محمدرضا پس از فرار از ایران و سقوط

Read More...
20Dec/15

صدیقه پهلوی

تصویر: شناسنامه “صدیقه پهلوی”، فرزند (خودخوانده) رضاشاه پهلوی” در سده اخیر ودر جریان مواجهه جامعه ایران با دنیای مدرن، هر پدیده نوظهور و تازه وارد ابتدا با مقاومت ها و واکنش های

Read More...