Tag Archives: صاحبان شرکتهای کوچک

21Nov/14

تصور نکنید مردم شما را پیدا خواهند کرد

تصور نکنید مردم شما را پیدا خواهند کرد!! بازاریابی به معنای خرج هزینه های هنگفت نیست؛ بلکه به معنای تفکر و خلاقیت است. ما هیچ پولی نداریم بنابراین باید فکر کنیم. این

Read More...