Tag: شلوغی

چند توصیه برای آرامش بیشتر در زندگی

چند توصیه برای آرامش بیشتر در زندگی ‌زندگی در شلوغ بودن و عجله کردن خلاصه نشده است، بلکه مکانی برای اندیشیدن، خلق کردن و برقراری ارتباط با کسانی است که دوستشان داریم. از دیگران می‌شنویم که چه کارهایی انجام می‌دهند و به نظرمان عالی می‌رسند و بلافاصله دوست داریم ما هم آن کارها را انجام…

Read more