Tag Archives: سیاستگذاری دولت

05Dec/18

تاملی در قیمت واقعی ارز

سید امیرحسین شکرآبی| یکی از مباحثی که تاکنون مورد سؤال بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، نرخ واقعی ارز است. برای ورود به این موضوع به خبرهای زیر که عمدتا

Read More...