Tag Archives: سر و صدا

21Nov/16

رفتار با کودک عصبانی

رفتار با کودک عصبانی خیلی وقت ها ممکن است از دست فرزندانتان عصبانی بشوید و یا آرزوی توقف یکسری از فعالیت های او را داشته باشید. به راستی چرا؟ فکر می کنید

Read More...
23Sep/15

مزاحمت مدارس تا به کی؟؟

مدیریت ناعاقل مدرسه سازی، شهرسازی و انتخاب موقعیت مدارس در ایران وضعیت کامل “احمقانه” ای دارد اینگونه که مدارس را در کنار خانه های مسکونی می سازند و صدای این مدارس آسیب

Read More...