Tag Archives: ریچادر فریدمن

11Dec/15

چرا مردهای بد! پرطرفدارترند؟

چرا مردهای “بد” پرطرفدارترند؟ می‌گویند زن‌ها خودآزارند، می‌گویند اگر می‌خواهی یک زن را همیشه در زندگی‌ات داشته باشی، باید زجرش دهی. باید زندگی‌اش را سخت کنی تا به‌خاطر یک لبخندت بال دربیاورد

Read More...