Tag Archives: روند رشد نقدینگی

12Dec/14

بررسی پایه پولی در سال‌های اخیر

بررسی پایه پولی در سال‌های اخیر پایه پولی در چه وضعی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند حرکتی دو متغیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» عکس یکدیگر بوده

Read More...