Tag Archives: رنگهای پارسی

02Oct/15

رنگ هایی از نژاد پارسی

رنگ هایی از نژاد پارسی در هنر، رنگ از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار است، در زندگی نیز کم و بیش اینگونه است. پرستاران، ورزشکاران، پلیس ها، هر کدام با رنگی شناخته

Read More...