Tag Archives: رئیس کل بانک مرکزی

17May/15

ارزیابی سیف از اقتصادایران پس‌از لغوتحریم‌ها

“ایران‌اثرلغوتحریم‌ها رادرسال94 احساس‌نخواهدکرد” ارزیابی سیف از اقتصادایران پس‌از لغوتحریم‌ها رئیس کل بانک مرکزی نسبت به هرگونه انتظار برای اثرگذاری سریع لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هشدار داد و گفت در صورت توافق

Read More...