Tag: دوست

دوست داشتن

وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست. وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید. وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست. وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید. وقتی یکی را دوست دارید، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید. وقتی…

Read more
 

دوست

دوست عجب امنیت خوبیست: می توانی با او خودِ خودت باشی میتوانی دردهایت را هرچندناچیز، هرچند گران، بی خجالت با او در میان بگذاری؛ از حماقت هایت بگویی! دوست انتخاب آزاد توست، اختیار توست، نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند! نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند! دوست عرف نیست، عادت نیست، معذوریت نیست،…

Read more
 

ویژگیهای یک دوست خوب

دوست خوب یکی از چیزهایی است که هر کسی در دنیا به آن نیازمند است. شاید بدون اغراق بتوان گفت داشتن یک دوست خوب یکی از نعمت های خوب خدا در دنیاست. حال باید دید دوست خوب چه ویژگی هایی دارد. همه ما این ضرب المثل معروف را شنیده ایم که می گوید: « دوست…

Read more