Tag Archives: خطر از بین رفتن پرندگان دریایی

14Dec/18

ماهیگیری صنعتی پرندگان دریایی را از بین می برد

ماهیگیری صنعتی در سراسر جهان به دلیل صید منابع غذایی پرندگان دریایی، این گونه ها را از قبیل پنگوئن ها و پرستوهای دریایی در معرض خطر گرسنگی و مرگ ناشی از آن

Read More...