Tag Archives: جیمز پی فاوس

13Jan/15

نقشه مغزی از عشق و تمایل جنسی

نقشه مغزی از عشق و تمایل جنسی با توجه به یافته های علم مدرن، ما می دانیم که جایگاه عشق در مغز می باشد و نه در قلب. اما در کجای مغز

Read More...