Tag Archives: توماس پیکتی

31Jan/15

سرمایه در قرن 21

رنانی در مراسم رونمایی از ترجمه فارسی «سرمایه در قرن 21» عنوان کرد اقتصاد ایران گرفتار روزمرگی پیکتی؛ کینز دوم است نه مارکس مدرن نخستین ترجمه فارسی از کتاب پرسروصدای «توماس پیکتی»

Read More...