تعریف

سفته

تعریف و تاریخچه سفته

معنی و تعریف سفته:

واژه سفته اكنون در عرف به سه صورت؛ به فتح سین، به كسر سین و به ضم سین رواج دارد. گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد. سفته به كسر سین به معنی ؛سخت و محكم و استوار است.در لغت عرب آن را سفتجه خوانند. و در معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

چند جمله از مایکل پورتر درباره استراتژی:

چند جمله از مایکل پورتر درباره استراتژی:
* اساس استراتژی این است که انتخاب کنیم چه کارهایی را نباید انجام دهیم…

* استراتژی تعریف محدوده‌ای است که یک شرکت می‌خواهد در آن محدوده منحصر به فرد باشد.

* میلیاردها دلار برای فعالیت‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه هرز رفته است. حوزه‌های انسان دوستانه به دلیل آشنایی کم با کسب و کار و چند دهه عقب‌تر بودن از دنیای فکری آن، پول را با کمترین کارایی و اثربخشی هزینه می‌کنند.

* به هر حال،‌ در نهایت، استراتژی به چیزی از جنس پیوستگی نیاز دارد. نمی‌توان در هر لحظه استراتژی را از صفر، بازآفرینی کرد.

* اگر هدف شما چیزی غیر از سود آوری باشد (بزرگ‌ بودن، رشد سریع، رهبر و پیشتاز تکنولوژی بودن) دیر یا زود جایی سرتان به سنگ خواهد خورد.

* نوآوری بحث اصلی در حوزه‌ی خلق ثروت است.

* نخستین نکته در استراتژی این است که: شما نمی‌توانید برای همه کس، همه چیز باشید.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

قعرنشین جدول فساد اقتصادی جهان

قعرنشین جدول فساد اقتصادی جهان

رتبه ایران در جدول‌جهانی‌فساد اقتصادی چند است؟

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733