Tag Archives: تشخیص ایدز

26Nov/18

کیت تشخیص ایدز در داروخانه ها عرضه می شود

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: کیت تست خودارزیابی ایدز به زودی در داروخانه ها ارائه می شود، دستورالعمل خودارزیابی ایدز نیز تدوین شده و به زودی اجرایی می شود، با این روش

Read More...