اگزيستانسياليست

معنی و هدف زندگی

زندگینگرانی در باره معنی و هدف زندگی از ويژگی بشر بعنوان يک موجود متفکر و کاوشگر است. ديگر موجودات عالم، مسير طبيعی زندگی خود را از ابتدا تا به انتها بدون پرسش و چون و چرا طی می کنند. اين از شکوه و شايد شور بختی بشر است که در طول تاريخ، دم به دم اين پرسش را برای خود و ديگران مطرح ساخته و چرائی هستی خود را زير سؤال برده است.

داستايوفسکی نويسنده شهير روسی در اين باره می گويد: « راز وجود آدمی در اين است که انسان تنها نبايد بسادگی زندگی کند، بلکه بايد کشف کند که چرا بايد زندگی کند»

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733