اکستینسیو

انواع رشد اقتصادی

انواع رشد اقتصادی

تاریخ اقتصاد ملی دونوع اساسی رشد را می شناسد که عبارتند از: ساده (اکستینسیو) وشدید (انتینسیو) میباشد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail