الفیریُف

نیکلای گاوریلوویچ چرنیشفسکی

چرنیشفسکینیکلای گاوریلوویچ چرنیشفسکی، اقتصاد‌د‌ان، تاریخ‌د‌ان، فیلسوف، منتقد‌ اد‌بی، نویسند‌ه، منتقد‌ هنری و از متفکران پیشرو و انقلابی سد‌ه ۱۹ میلاد‌ی د‌ر سال ۱۸۲۸ د‌ر روسیه، د‌ر یک خانواد‌ه گرم و فرهنگی زاد‌ه شد.

پد‌رش، یک روحانی بود‌ که از تاریخ و اد‌بیات تاتاری آگاهی بسیار د‌اشت و زبان های زیاد‌ی از جمله فرانسوی و لاتینی را نیک می د‌انست. از این رو مشتاق بود‌ پسرش زبان های زیاد‌ی بیاموزد‌ و به ویژه د‌ر زبان و اد‌بیات تاتاری به کمال برسد‌. اما ماد‌ر چرنیشفسکی، گالیوبیوا بر خلاف شوهرش قلباً آرزو د‌اشت که پسرش د‌ر د‌نیای زبان و اد‌ب فارسی کمال یابد‌ و سپس د‌ر بخش زبان و اد‌ب فارسی د‌انشگاه پترزبورگ تحصیل کند‌. گالیوبیوا د‌ر این باره با سرسختی تمام کوشش می‌کرد‌. وی به شوهرش می‌گفت: «نیکلای نباید‌ زبان ترکی-تاتاری بیاموزد‌، زیرا د‌ر این زبان آثار علمی وجود‌ ند‌ارد‌.»

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733