Tag: اقوام

وحدت اقوام ایرانی

وحدت اقوام ایرانی نویسنده علیرضا سعیدآبادی ویرایش: نمایشگاه مجازی فارس سه تحلیل نظری درباره اقوام ایرانی می توان ارایه داد، یک رویکرد مبتنی بر این است که آنچه هویت ایرانی را می سازد بیشتر برگرفته از ملیت می باشد. باستان گرایی و نگاه یک سویه به سرزمین ایران، از آثار مترتب بر این رویکرد است….

Read more