اقتصاد و سربازی

اجباری یا اختیاری؟

گرچه رضاخان پهلوی اندیشه های بزرگی در سر داشت و با نگاه کردن به جهان آن روز، پیشرفتهای جهانی را مد نظر قرار می داد و سپس با همین الگوها ایران ویران آن زمان را از نو می ساخت و قوانینی بس مدرن را برای آن زنمان اجرا می کرد،  اما امروزه چهره جهان عوض شده، دیگر جان امروز یک جهان کاملا تخصصی است، آنکه تخصص ندارد، متاسفانه به کارهای پست باید روی بیاورد، حتی کارهای بی شرفی مانند قاچاق نیز نیاز به تخصص دارد، دیگر حساب امری مانند سربازی، نظامی گری و خدمت به وطن، که هم شان و منزلت بالایی باید داشته باشد و هم شرافت ذاتی دارد کاملا جداست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail