نمایشگاه مجازی فارس Tag: اقتصاد هوشمند

Tag: اقتصاد هوشمند

شهرهای هوشمند ایران کدامند؟

شهرهای هوشمند ایران کدامند؟ شهر هوشمند (Smart city) به شهری گفته می‌شود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد.

Read more