اقتصاد نشر

گردش مالی کتاب در ایران

گردش مالی کتاب در ایران

حوزه نشر در يك تقسيم‌بندي كلي به دو بخش نشر آثار كتابي و غير كتابي و در بخش نشر كتاب نيز آثار به دو بخش مكتوب و الكترونيك تقسيم مي‌شوند.
افزون بر این می‌توان در فعالیت نشر یک‌رویه دیگر برای تقسیم‌بندی تعریف کرد؛ نشر در جامعه به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم مي‌شود و نگاه‌ها در اين دو بخش متفاوت هستند، عده‌اي اين دو بخش را مباين و مغاير و برخي نيز اين دو بخش را هم‌افزاي يكديگر مي‌دانند. در يك نگاه واقع‌بينانه، حوزه نشر دولتي امكانات و ظرفيت‌هايي دارد كه اين امكانات در اختيار نشر غيردولتي نيست، اگر چه رقابت بين اين دو بخش متوازن و صحيح نيست اما اگر امكانات و ظرفيت‌ها متنوع نباشند‌، آن وقت ديگر رقابت معنايي ندارد. با این وجود دسته بندی‌های یاد شده در حوزه‌ای به نام «اقتصاد نشر» یک درد مشترک دارند. در اقتصاد نشر 3 محور اصلي نگارش شامل مولف و مترجم، توليد يعني ناشر و عرضه شامل پخش و توزيع كتاب نقش اصلي دارند. بسیاری معتقدند که در اين ميان بايد بخش چهارمي را در نظر گرفت كه شامل مخاطبانند، افرادي كه در چرخه نشر توجه كمتري به حضور آنان مي‌شود، اگر در گذشته سه ضلع در صنعت نشرمعرفي مي‌شد اكنون اين اضلاع به چهار رسیده‌است.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733