نمایشگاه مجازی فارس Tag: اقتصادهای نوظهور

Tag: اقتصادهای نوظهور

آیا بشر در آینده ثروتمندتر می شود؟

آیا بشر در آینده ثروتمندتر می شود؟ یکی از باورهای اشتباه در اواخر قرن بیستم این بود که اقتصاد به طور فزاینده ای رشد می کند. به نظر می رسید که پیشرفت تکنولوژی سریع تر هم خواهد شد و در نتیجه ی رشد اقتصادی فزاینده، همگی ما از پدرانمان ثروتمندتر و نسبت به اجدادمان به…

Read more