افزایش فقر

نرخ ابتلا و آمارهای فقر

آمارهایی از نرخ ابتلا به فقر در کشور
افزایش نرخ ابتلا به فقر خانوارهای‌ایرانی

فرهاد نیلی

آخرین آمارها از نرخ ابتلا به فقر، نابرابری و رفاه در ایران در جلسه کمیسیون راهبردی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد که براساس آن تبدیل وضعیت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزایش می دهد.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail