Tag Archives: افراط

15Dec/14

هفت عادت افراد غمگین

هفت عادت افراد غمگین همه تجربهٔ موقعیت‌های ناراحت کننده را دارند. اما فرق بزرگی وجود دارد بین یک دوره گذرا از ناراحتی و یک عمر با عادت به زندگی ناخوشایند. این کاری

Read More...
29Oct/14

هفت عادت تاسف آور افراد غمگین

هفت عادت تاسف آور افراد غمگین همه تجربهٔ موقعیت‌های ناراحت کننده را دارند. اما فرق بزرگی وجود دارد بین یک دوره گذرا از ناراحتی و یک عمر با عادت به زندگی ناخوشایند.

Read More...