اعتلاف سوم

ایوان پاسکویچ

ایوان فیودورویچ پاسکویچ سردار روسی بود که ایران را در آخرین جنگ با روسیه تزاری به سختی شکست داد و نماینده تزار روسیه به هنگام عقد عهد نامه ترکانچای بود.

معرفی پاسکوویچ، نوشته بابک راستی:

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail