اصل سوم قانون اساسی آمریکا

ساختار دیوان عالی ایالات متحده

دیوان عالی ایالات متحده بالاترین بخش قضایی و حقوقی ساختار حکومتی ایالات متحده آمریکاست.

(more…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail